Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Raport o stanie zapewnienia dostęności podmiotu publicznego

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Cz. Miłosza w Siemianicach, ul. Słupska 42; 76-200 Siemianice
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Portal sprawozdawczy GUS
portal.stat.gov.pl
Urząd Statystyczny
ul. St. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin
Numer identyfikacyjny
REGON 36799395600000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania:
do 31.03.2021 r.
Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
zssiemianice@gminaslupsk.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
 
zssiemianice@gminaslupsk.pl
Telefon kontaktowy
598471856
Data
2021-03-17
Miejscowość
Siemianice
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. POMORSKIE
Powiat
Powiat słupski
Gmina
Słupsk (gmina wiejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

[X ] 2) wojewody
[ ] 3) nie dotyczy
W przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień:
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?
[ ] TAK
[ X ] NIE
[ ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:
 
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
[ ] TAK
[ X ] NIE

     [ ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:
 
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ ] TAK
[ X ] NIE
[ ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:
 
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[ X ] TAK
[ ] NIE
[ ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego:
 
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ ] TAK
[ X ] NIE
[ ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:
 
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej
 
Dział 2. Dostępność cyfrowa
Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD.
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron:
2
 
Liczba aplikacji:
0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron:
0
Liczba aplikacji:
0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
 
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
(proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)
 
 
Lp.
ID a11y-url
ID a11y-status
ID a11y-data-sporzadzenie
001
zssiemianice.edupage.org
[ ] Zgodna
[ X ] Częściowo zgodna
[ ] Niezgodna
2021-02-17
002
bip.zssiemianice.slupsk.ug.gov.pl
[ ] Zgodna
[ X ] Częściowo zgodna
[ ] Niezgodna
2021-02-16
Lp.
Adres strony internetowej
Zgodność z UdC
Lp.
Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania
Zgodność z UdC
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–h)
a. Kontakt telefoniczny
[ X ] TAK
[ ] NIE
b. Kontakt korespondencyjny
[ X ] TAK
[ ] NIE
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych
[ X ] TAK
[ ] NIE
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych
[ ] TAK
[ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów
[ ] TAK
[ X ] NIE
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)
[ ] TAK
[ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty
[ X ] TAK
[ ] NIE
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:
[ ] od razu
[ ] w ciągu 1 dnia roboczego
[ X ] w ciągu 2-3 dni roboczych
[ ] powyżej 3 dni roboczych
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)
[ ] TAK
[ X ] NIE
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ ] TAK
[ X ] NIE
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących:
 
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
(liczba ta powinna być zgodna z sumą stron internetowych wykazanych w Dziale 2)
2
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
(zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–c)
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] TAK
[ ] NIE
[ ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:
 
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ ] TAK
[ X ] NIE
[ ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:
 
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] TAK
[ ] NIE
[ ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania:
 
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
[ ] TAK
[ X ] NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba wniosków – ogółem:
 
Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form:
(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille’a - 3 razy)
 
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
Uwaga: poniższe pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
[ ] TAK
[ X ] NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:
 
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
 
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
[ ] TAK
[ X ] NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego:
 
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
 
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
[ ] TAK
[ X ] NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu:
 
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
 
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
[ ] TAK
[ X ] NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:
 
Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:
 
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
 
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Śmigiel 18-03-2021 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Woronowicz 17-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Karolina Śmigiel 18-03-2021 11:13