Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Osoby i ich kompetencje

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje:

- Dyrektor - mgr Paweł Dajer

- Wicedyrektor – mgr Maria Nowak

- Wicedyrektor - mgr Malwina Kaczmarowska

DYREKTOR SZKOŁY

 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:
 • kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 • odpowiada za prawidłową realizację nadzoru pedagogicznego;
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 • współpracuje z pielęgniarką, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
 • wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych osobowych.
 1. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki.
 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.
 1. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 2. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor. W przypadku nieobecności wicedyrektora – kierownik świetlicy lub inny nauczyciel szkoły wyznaczony przez organ prowadzący.

 

WICEDYREKTOR

 1. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.
 2. Oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządku w budynku.
 3. Kontroluje prowadzenia dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen, księgę protokołów i uchwał, innowacje pedagogiczne i programy autorskie, programy nauczania).
 4. Współdziała z Okręgową Komisją Egzaminacyjną i pedagogiem szkolnym w zakresie przygotowania i przeprowadzenia sprawdzianu klas VIII.
 5. Przygotowuje plan lekcji zgodnie z zaleceniem SANEPIDU
 6. Przygotowuje w wersji elektronicznej arkusz organizacyjny szkoły na dany rok szkolny oraz wymagane aneksy.
 7. Nadzoruje rekrutację do I klasy szkoły podstawowej.

 

KIEROWNIK ŚWIETLICY

 1. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami świetlicy oraz nauczycielami zajmującymi się w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządku w budynku.
 3. Przygotowuje/nadzoruje opracowywanie planu pracy nauczycieli świetlicy oraz specjalistów zgodnie z zaleceniami SANEPIDU oraz dokonuje zmian w ciągu roku szkolnego według potrzeb.
 4. Nadzoruje prawidłowości i zgodności składanych dokumentów (formularzy zgłoszeniowych) do świetlicy szkolnej. Nadzoruje rekrutację do świetlicy szkolnej. Dokonuje podziału na grupy zgodnie z zaleceniami SANEPIDU i MEN-u.
 5. Nadzoruje rekrutację do oddziału przedszkolnego.
 6. Dokonuje zakupów na rzecz świetlicy szkolnej, rozlicza faktury i wpłaty rodziców na zakończenie każdego roku szkolnego.
 7. Motywowanie nauczycieli do promowania pracy świetlicy oraz działalności specjalistów na stronie internetowej szkoły i szkolnym Facebook.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Śmigiel 22-04-2008 16:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Śmigiel 22-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Karolina Śmigiel 23-04-2008 07:58